CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 10/08/2023 | 374 lượt xem

YÊU CẦU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG ISO 45001:2018

Tổ chức có trách nhiệm đối với sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của người lao động của mình và những người khác dưới sự kiểm soát tổ chức đang thực hiện công việc nhân danh tổ chức. Trách nhiệm này bao gồm việc thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của họ.

Việc áp dụng hệ thống quản lý OH&S nhằm giúp tổ chức có thể cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh, ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động của OH&S.

Mục đích của hệ thống quản lý OH&S là đưa ra khuôn khổ quản lý rủi ro của OH&S. Các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý OH&S là ngăn ngừa thương tích và sức khoẻ yếu kém trong công việc cho người lao động và cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh; do đó, điều tối quan trọng là tổ chức phải loại bỏ các mối nguy và giảm thiểu rủi ro OH&S bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ một cách có hiệu lực.

Khi các biện pháp này được tổ chức áp dụng thông qua hệ thống quản lý OH&S của mình thì chúng sẽ cải tiến kết quả hoạt động OH&S của tổ chức. Hệ thống quản lý OH&S có hiệu lực và hiệu quả hơn khi có hành động sớm để nắm bắt các cơ hội nhằm cải tiến kết quả hoạt động OH&S.

Thực hiện hệ thống quản lý OH&S phù hợp với hệ thống này cho phép tổ chức quản lý các rủi ro về OH&S và cải tiến kết quả hoạt động OH&S. Hệ thống quản lý OH&S có thể hỗ trợ tổ chức để hoàn thành các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác

Việc thực hiện và duy trì của hệ thống quản lý OH&S, hiệu lực của hệ thống và khả năng đạt được các kết quả dự kiến của nó phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng, có thể bao gồm:

a) sự lãnh đạo, cam kết, trách nhiệm & trách nhiệm giải trình của lãnh đạo cao nhất;

b) việc xây dựng, dẫn dắt và thúc đẩy văn hóa của lãnh đạo cao nhất trong tổ chức nhằm hỗ trợ hệ thống quản lý OH&S;

c) việc trao đổi thông tin

d) sự tham vấn và tham gia của người lao động, và, nếu có, đại diện của người lao

động;

e) việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để duy trì hệ thống;

f) các chính sách OH&S rõ ràng và tương thích với các mục tiêu chiến lược tổng thể

và định hướng của tổ chức;

g) các quá trình có hiệu lực để xác định mối nguy, kiểm soát rủi ro về OH&S và tận dụng các cơ hội của OH&S;

h) đánh giá thường xuyên kết quả hoạt động và theo dõi hệ thống quản lý OH&S để cải tiến kết quả hoạt động OH&S;

i) tích hợp hệ thống quản lý OH&S vào các quá trình kinh doanh của tổ chức;

k) Các mục tiêu của OH&S gắn kết với các chính sách của OH&S và có tính đến các mối nguy của tổ chức, rủi ro OH&S và các cơ hội OH&S;

l) tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác.

YÊU CẦU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG ISO 45001:2018