CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
DANH MỤC SẢN PHẨM HỢP QUY CỦA BỘ XÂY DỰNG

23/05/2022 | 575 lượt xem

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD. Danh mục các sản phẩm, hàng hóa VLXD phải công bố hợp quy bao g...

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

10/12/2021 | 984 lượt xem

Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007; các sản phẩm thuộc loại hàng hóa nhóm II: Sản phẩm, hàng h...

Chứng nhận sản phẩm Hải Phòng

Hợp chuẩn hợp quy Hải Phòng

Tư vấn chứng nhận sản phẩm