CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH

05/12/2022 | 154 lượt xem

1. Tiếp xúc ban đầu 2. Nộp đơn đăng ký công nhận 3. Xem xét hợp đồng 4. Xem xét ban đầu/ Đánh giá sơ bộ 5. Thành lập đoàn đánh giá

PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH

05/12/2022 | 203 lượt xem

Mục đích: Tài liệu này hướng dẫn VIAS và các TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH xác định, phân loại các hoạt động giám định đăng ký công nhận Phạm vi Tài liệu được áp dụng ch...

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 17020

05/12/2022 | 253 lượt xem

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 17020  Tiêu chuẩn ISO 17020 này bao gồm các yêu cầu đối với năng lực của các tổ chức tiến hành giám định và đối với ...

TIÊU CHUẨN ISO 17020 LÀ GÌ?

05/12/2022 | 260 lượt xem

ISO 17020 là việc Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Đối Với Hoạt Động Của Tổ Chức Tiến Hành Giám Định TCVN ISO/IEC 17020:2012 thay thế cho TCVN ISO/IEC 17020:200...

XỬ LÝ KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG

17/11/2022 | 172 lượt xem

Có lẽ không có doanh nghiệp nào là không bị khiếu nại trong suốt quá trình vận hành doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp và người lao động cũng không ai là hoàn hảo 1...

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LÀ GÌ VÀ TẠI SAO NÓ QUAN TRỌNG

15/11/2022 | 311 lượt xem

Hệ thống quản lý là một kết cấu các quá trình và quy trình để đảm bảo rằng một tổ chức có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ cần thiết nhằm đạt được mục tiêu của...

FEEDBACK DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

28/10/2022 | 193 lượt xem

Đánh giá khách hàng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 trong cả 02 giai đoạn, chúng tôi ghi nhận hệ thống t...

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 2022

01/06/2022 | 586 lượt xem

KẾ HOẠCH THANH TRA 2022

19/05/2022 | 612 lượt xem

Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

07/02/2022 | 563 lượt xem

Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính