CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 05/12/2022 | 714 lượt xem

 Tiêu chuẩn ISO 17020 này bao gồm các yêu cầu đối với năng lực của các tổ chức tiến hành giám định và đối với tính khách quan, nhất quán trong các hoạt động giám định của tổ chức.

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức giám định loại A, B hoặc C được quy định trong tiêu chuẩn và áp dụng cho mọi giai đoạn giám định.

Các giai đoạn giám định bao gồm giai đoạn thiết kế, kiểm tra điển hình, giám định ban đầu, giám định khi đang hoạt động hoặc giám sát.

 Việc giám định và việc kiểm tra một sản phẩmquá trìnhdịch vụ hay lắp đặt hoặc thiết kế của chúng và xác định sự phù hợp của chúng với các yêu cầu cụ thể hoặc với các yêu cầu chung trên cơ sở sự đánh giá chuyên nghiệp.

Xem thêm: TIÊU CHUẨN ISO 17020 LÀ GÌ?

1. Sản phẩm là kết quả của một quá trình như:

- Dịch vụ (ví dụ vận tải);

- Phần mềm (ví dụ chương trình máy tính, từ điển);

- Phần cứng (ví dụ động cơ, bộ phận cơ khí);

- Các nguyên vật liệu đã xử lý (ví dụ dầu bôi trơn).

Nhiều sản phẩm gồm các thành phần thuộc các loại sản phẩm cơ bản khác nhau. Dù sau đó sản phẩm được gọi là dịch vụ, phần mềm, phần cứng hay nguyên vật liệu được xử lý theo thành phần chủ đạo hay không.

2. Quá trình

Là tập hợp các hoạt động có liên quan hoặc tương tác với nhau để biến đổi đầu vào thành đầu ra.

3. Dịch vụ

Dịch vụ là kết quả của ít nhất một hoạt động cần được thực hiện tại nơi tương giao giữa nhà cung ứng và khách hàng và thường vô hình.

Việc cung cấp dịch vụ có thể liên quan đến những điều sau:

- 01 hoạt động thực hiện trên một sản phẩm hữu hình do khách hàng cung cấp. Ví dụ: sửa chữa ô tô;

- 01 hoạt động thực hiện trên một sản phẩm vô hình do khách hàng cung cấp. Ví dụ: báo cáo thu nhập cần thiết để chuẩn bị hoàn thuế;

- Chuyển giao một sản phẩm vô hình. Ví dụ: cung cấp thông tin trong bối cảnh chuyển giao kiến thức;

- Tạo ra bầu không khí cho khách hàng. Ví dụ: trong khách sạn và nhà hàng.

4. Tổ chức giám định

Là tổ chức thực hiện giám định. Tổ chức giám định có thể là một tổ chức hoặc bộ phận của một tổ chức.

5. Hệ thống giám định

Là các quy tắc, thủ tục và việc quản lý để thực hiện giám định.

Một hệ thống giám định có thể được vận hành ở cấp độ quốc tế, khu vực, quốc gia hoặc địa phương.

6. Chương trình giám định

Hệ thống giám định áp dụng cùng các yêu cầu quy định, các quy tắc và thủ tục cụ thể.

Phương thức giám định có thể được vận hành ở cấp độ quốc tế, khu vực, quốc gia hoặc địa phương.

7. Tính khách quan

Sự thể hiện của tính vô tư.

Vô tư có nghĩa là không có xung đột về lợi ích hoặc xung đột lợi ích được giải quyết sao cho không ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động tiếp theo của tổ chức giám định.

Các thuật ngữ khác để truyền đạt cấu thành của tính khách quan là độc lập, không có xung đột lợi ích, không thiên lệch, không thành kiến, trung lập, công bằng, cởi mở không thiên vị, tách bạch, cân bằng.

8. Yêu cầu xem xét lại

Yêu cầu của nhà cung cấp đối tượng giám định với tổ chức giám định để xem xét lại quyết định do tổ chức đưa ra liên quan đến đối tượng đó.

9. Khiếu nại

Hình thức diễn đạt sự không hài lòng, khác với yêu cầu xem xét lại, của một cá nhân hay tổ chức bất kỳ với tổ chức giám định về các hoạt động của tổ chức giám định đó với mong muốn được đáp lại

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 17020

 Tiêu chuẩn ISO 17020 này bao gồm các yêu cầu đối với năng lực của các tổ chức tiến hành giám định và đối với tính khách quan, nhất quán trong các hoạt động giám định của tổ chức.

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức giám định loại A, B hoặc C được quy định trong tiêu chuẩn và áp dụng cho mọi giai đoạn giám định.

Các giai đoạn giám định bao gồm giai đoạn thiết kế, kiểm tra điển hình, giám định ban đầu, giám định khi đang hoạt động hoặc giám sát.