CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 05/12/2022 | 797 lượt xem

ISO 17020 là việc Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Đối Với Hoạt Động Của Tổ Chức Tiến Hành Giám Định

TCVN ISO/IEC 17020:2012 thay thế cho TCVN ISO/IEC 17020:2001

TCVN ISO/IEC 17020:2012 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 17020:2012.

TCVN ISO/IEC 17020:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này được biên soạn nhằm mục đích nâng cao sự tin cậy vào các tổ chức thực hiện việc giám định.

Tổ chức giám định thực hiện đánh giá cho khách hàng của mình, tổ chức mẹ và/hoặc cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích cung cấp thông tin về sự phù hợp của đối tượng giám định với các quy định, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, chương trình giám định hay hợp đồng. Các thông số giám định có thể bao gồm các khía cạnh về số lượng, chất lượng, an toàn, sự phù hợp với mục đích sử dụng và sự tuân thủ liên tục vấn đề an toàn của việc lắp đặt hoặc hệ thống trong vận hành. Tiêu chuẩn này hài hòa các yêu cầu chung mà tổ chức giám định phải tuân thủ để dịch vụ của tổ chức được khách hàng và các cơ quan giám sát có thẩm quyền chấp nhận.

Tiêu chuẩn này bao trùm các hoạt động của tổ chức giám định mà công việc của họ có thể bao gồm việc kiểm tra nguyên vật liệu, sản phẩm, lắp đặt, nhà xưởng, quá trình, thủ tục thực hiện công việc, hoặc các dịch vụ; việc xác định sự phù hợp của chúng với các yêu cầu; việc lập báo cáo sau đó về kết quả của những hoạt động này cho khách hàng và cho cơ quan giám sát có thẩm quyền nếu được yêu cầu. Giám định có thể liên quan đến tất cả các giai đoạn trong suốt thời gian hoạt động của những đối tượng này, bao gồm cả giai đoạn thiết kế. Công việc như vậy thường yêu cầu vận dụng sự đánh giá chuyên nghiệp khi thực hiện giám định, cụ thể là khi đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu chung.

Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng làm tài liệu yêu cầu để đánh giá công nhận hoặc đánh giá đồng đẳng hay các đánh giá khác.

Tập hợp các yêu cầu này có thể được diễn giải khi áp dụng đối với các lĩnh vực cụ thể.

 

 

Hoạt động giám định có thể trùng lặp với các hoạt động thử nghiệm và chứng nhận khi những hoạt động này có các đặc trưng chung. Tuy nhiên, sự khác biệt quan trọng là nhiều loại hình giám định đòi hỏi việc đánh giá chuyên nghiệp để xác định khả năng chấp nhận theo các yêu cầu chung, do đó tổ chức giám định phải có năng lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Giám định có thể là một hoạt động gắn với quá trình rộng hơn. Ví dụ, giám định có thể được sử dụng như một hoạt động giám sát trong chương trình chứng nhận sản phẩm. Giám định có thể là một hoạt động trước bảo trì hay đơn giản là cung cấp thông tin về đối tượng được giám định mà không xác định sự phù hợp với các yêu cầu. Trong trường hợp như vậy, có thể cần thêm sự diễn giải.

Việc phân tổ chức giám định thành loại A, B hoặc C là một thước đo cần thiết về sự độc lập của tổ chức. Sự độc lập có thể chứng tỏ được của một tổ chức giám định có thể nâng cao sự tin cậy của khách hàng về khả năng tiến hành hoạt động giám định một cách khách quan của tổ chức này.

Tags: