CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 05/12/2022 | 1959 lượt xem

Quy trình đánh giá công nhận tổ chức giám định được thể hiện khái quát trong 5 bước dưới đây. Việc tuân thủ theo các quy định này là rất quan trọng, đặc biệt đối với các nhân viên phòng công nhận chất lượng, chuyên gia đánh giá, các tổ chức giám định đăng ký công nhận hoặc đã được công nhận.

1. TIẾP XÚC BAN ĐẦU

Nếu có nguyện vọng đăng ký công nhận, tổ chức giám định (TCGĐ) có thể liên hệ với VIAS để có được các thông tin cần thiết liên quan đến việc công nhận. Tổ chức giám định cần nghiên cứu kỹ các tài liệu trên trước khi nộp đơn đăng ký công nhận.

2. NỘP ĐƠN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Khi nộp đơn đăng ký công nhận, TCGĐ phải đảm bảo được xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17020:2012 (TCVN ISO/IEC 17020:2012) ít nhất là 3 tháng trước khi nộp đơn và được xác định là có hiệu quả thông qua việc Đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo… Đơn đăng ký công nhận chỉ có hiệu lực trong thời gian 6 tháng kể từ ngày nhận đơn.

3. XEM XÉT HỢP ĐỒNG

Thời gian từ khi tiếp nhận thông tin của TCGĐ đến khi ra thông báo đánh giá khoảng 2 tháng (tùy thuộc vào sự chuẩn bị của TCGĐ và VIAS).

Khi nộp đơn đăng ký công nhận TCGĐ cần lưu ý hai vấn đề đó là phạm vi đăng lý công nhận và mã số công nhận. Đối với phạm vi đăng ký công nhận, TCGĐ có thể đăng ký công nhận cho một hoặc nhiều phạm vi giám định. Đối với mã số công nhận, TCGĐ có thể đăng ký cùng một mã số công nhận cho TCGĐ có phạm vi hoạt động giám định được thực hiện tại nhiều bộ phận, nhiều địa điểm khác nhau.

4. XEM XÉT BAN ĐẦU/ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ 

Mục đích của đánh giá sơ bộ là để xem xét sự sẵn sàng của TCGĐ cho việc đánh giá công nhận và để VIAS có thêm thông tin cho việc lập kế hoạch đánh giá chính thức có hiệu quả.

5. THÀNH LẬP ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

Sau khi chấp nhận đơn đăng ký công nhận, VIAS sẽ chỉ định thành lập đoàn đánh giá, bao gồm trưởng đoàn và các thành viên khác bao gồm các chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia tư vấn kỹ thuật. Số lượng các chuyên gia đánh giá trong đoàn đánh giá phụ thuộc qui mô, cơ cấu hoạt động của TCGĐ và phạm vi lĩnh vực giám định đăng ký công nhận.

6. XEM XÉT TÀI LIỆU 

Đoàn đánh giá tiến hành xem xét tính đầy đủ của tài liệu xin công nhận và ghi nhận trong Báo cáo Xem xét tài liệu. Trưởng đoàn có trách nhiệm thông báo cho TCGĐ về Báo cáo Xem xét tài liệu. Nếu phải tiến hành các hành động khắc phục, TCGĐ phải thông báo cho VIAS về các hành động khắc phục này trước khi tiến hành đánh giá chính thức.

7. CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Chương trình đánh giá chi tiết bao gồm:

- Các địa điểm, bộ phận liên quan;

- Thời gian, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn đánh giá

- Hoạt động giám định yêu cầu quan sát

- Điều khoản tiêu chuẩn

- Số lượng ngày công đánh giá tại chỗ sẽ tùy thuộc vào phạm vi đăng ký công nhận và hoặc phạm vi công nhận.

8. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

Việc đánh giá TCGĐ gồm 2 giai đoạn: đánh giá tại văn phòng bao gồm trụ sở TCGĐ và các địa điểm chính, và đánh giá chứng kiến.

Đánh giá tại văn phòng:

+ Bao gồm trụ sở chính và/ hoặc các địa điểm chính. Qua đánh giá tại văn phòng, đoàn đánh giá sẽ có nhận định chung về tổ chức đăng ký công nhận, hiệu lực của hệ thống chất lượng, phạm vi năng lực hoạt động giám định đáp ứng chuẩn mực công nhận Đánh giá chứng kiến. Chuyên gia kỹ thuật hoặc chuyên gia tư vấn kỹ thuật sẽ chứng kiến phạm vi giám định đăng ký công nhận và/ hoặc phạm vi công nhận. Bên cạnh đó, Chuyên gia kỹ thuật có thể áp dụng phương pháp mô phỏng, phỏng vấn và các kỹ thuật khác để đánh giá năng lực giám định tùy thuộc vào bản chất của hoạt động giám định.

9. THẨM XÉT, RA QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN 

Trong quá trình thẩm xét, các thành viên Ban thẩm xét có thể yêu cầu đoàn đánh giá công nhận giải thích hoặc cung cấp thêm thông tin để làm rõ vấn đề nào đó. Thành viên Ban thẩm xét có quyền từ chối đề nghị công nhận nếu xét thấy quá trình đánh giá công nhận không tuân thủ đúng qui định chung về công nhận.

10. THAY ĐỔI PHẠM VI CÔNG NHẬN

Phạm vi mà TCGĐ đề nghị công nhận có thể bị thu hẹp nếu trong quá trình đánh giá đoàn đánh giá nhận thấy TCGĐ không đủ năng lực để đánh giá một phạm vi nào đấy. Sau khi được công nhận TCGĐ có thể đề nghị VIAS giảm hoặc mở rộng phạm vi công nhận. Để tiết kiệm chi phía TCGĐ nên đề nghị thay đổi phạm vi công nhận vào thời điểm đánh giá giám sát. Quá trình phê duyệt đối với những phạm vi mở rộng được tiến hành giống như phê duyệt lần đầu.

11. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT 

Trong thời gian hiệu lực công nhận, định kỳ hàng năm, VIAS tiến hành đánh giá giám sát TCGĐ để đảm bảo rằng TCGĐ được công nhận vẫn duy trì sự phù hợp với chuẩn mực công nhận và các qui định của VIAS. Thời gian thực hiện đánh giá giám sát khoảng từ tháng thứ 10 đến tháng thứ 14 của chu kỳ giám sát (12 tháng). Tuy nhiên, cuộc giám sát lần thứ nhất của chu kỳ công nhận lần đầu tiên sẽ không chậm hơn 12 tháng kể từ ngày hiệu lực công nhận. Đến thời hạn đánh giá giám sát, vì lý do chính đáng, TCGĐ có thể đề nghị hoãn lịch giám sát. Thời gian tối đa không quá 3 tháng. Trường hợp TCGĐ có yêu cầu lùi thời hạn đánh giá giám sát hơn nữa, thời hạn đánh giá sẽ do Giám đốc Văn phòng công nhận quyết định

Xem thêm: PHÂN LOẠI HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH

                   NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 17020

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT

Add: Số 5A/304, đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Hotine: 0772.311.175

Email: info@isocertvn.com

Tags: