CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 08/08/2023 | 444 lượt xem

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018

I. MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

Hiện nay tiêu chuẩn ISO 45001 đã có một số thay đổi và bổ sung cải tiến:

 • Trong điều khoản 4.1 của ISO 45001, các vấn đề nội bộ và bên ngoài giới thiệu các điều khoản mới để xác định có hệ thống và theo dõi bối cảnh của doanh nghiệp.
 • Giới thiệu việc tập trung vào mong đợi, nhu cầu của người lao động và các bên quan tâm và sự tham gia của người lao động.
 • ISO 45001 nêu rõ trách nhiệm quản lý rủi ro và cơ hội theo đó các tổ chức cần xác định, xem xét và lên các biện pháp khắc phục các rủi ro và cơ hội có thể tác động đến hệ thống quản lý dù theo hướng tích cực hay tiêu cực nhằm cải thiện sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.
 • Tiêu chuẩn ISO 45001 đề cập đến việc trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý đối với lãnh đạo cao nhất trong tổ chức.

Vì tiêu chuẩn ISO 45001 được thiết kế để tích hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác của ISO và đảm bảo mức độ tương thích cao với ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 nên các tổ chức đã áp dụng một tiêu chuẩn trên, có nhiều cơ hội và thuận lợi trong việc áp dụng tiêu chuẩn này.

ISO 45001 thay thế OHSAS 18001, hệ thống tham khảo trên thế giới về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 18001 sẽ có ba năm để chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO 45001

II. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn ISO 45001 được chia thành 10 điều khoản. ISO 45001 có cấu trúc rõ ràng xác định các yêu cầu phải đáp ứng khi áp dụng cho hệ thống quản lý OH&S

Điều khoản từ 1-3 liên quan đến phạm vi, hệ thống viện dẫn, rồi giới thiệu không phải điều khoản bắt buộc. Còn từ điều khoản 4 đến 10, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện để chứng minh hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với hệ thống ISO 45001: 2018.

 • Điều khoản 4: Bối cảnh của Tổ chức.
 • Điều khoản 5: Lãnh đạo và tham gia của mọi người.
 • Điều khoản 6: Lập kế hoạch cho hệ thống OH&S
 • Điều khoản 7: Hỗ trợ.
 • Điều khoản 8: Hoạt động.
 • Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất
 • Điều khoản 10: Cải tiến

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Chứng nhận & Đào tạo ISOCERT để được hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ ĐÀO TẠO ISOCERT

Địa chỉ: Số 5A/304 đường chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Email: info@isocertvn.com

Hotline: 0906.143.256/ 0772.311.175

Website: https://isocertvn.com/

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018

I. MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

II. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA ISO 45001:2018