CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN & ĐÀO TẠO ISOCERT
Hotine: 0772.311.175
Ngày đăng: 20/05/2022 | 1064 lượt xem

KHÓA HỌC NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 14001:2015

Khóa đào tạo nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức về quản lý môi trường, hệ thống quản lý môi trường theo những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015; và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ. Qua đó, trong vai trò là chuyên gia đánh giá nội bộ, sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo học viên sẽ có thể chủ động thực hiện đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá nội bộ, giúp Doanh nghiệp chủ động kiểm soát việc áp dụng Hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

Giới thiệu khóa học Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Việc đánh giá nội bộ được xem như là “cơ hội để cải thiện” hệ thống quản lý môi trường, hiệu quả của nó và hiệu quả của một tổ chức đối với môi trường.

Việc tổ chức đánh giá nội bộ cũng là điều bắt buộc của một tổ chức đang áp dụng ISO 14001:2015.

Khóa học này không chỉ là tìm kiếm sự phù hợp của việc vận hành hệ thống so với yêu cầu tiêu chuẩn, nó còn giúp các đánh giá viên nhìn nhận và đưa ra các cải tiến liên tục hệ thống quản lý tại doanh nghiệp.

Khóa học cũng nhằm nâng cao kiến thức về ISO 14001:2015 cho học viên và giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là sự phù hợp/ không phù hợp trong kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chuẩn.

Học viên cũng sẽ được cung cấp những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015, chuyên gia về hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

Lợi ích khi tham dự Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Sau khi hoàn thành kháo học, học viên sẽ có khả năng:

1. Khóa đào tạo nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức về quản lý môi trường, hệ thống quản lý môi trường theo những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội;

2. Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý môi trường theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuẩn bị đánh giá hệ thống quản lý môi trường nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn;

3. Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của hệ thống quản lý môi trườngso với yêu cầu tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đề ra;

4. Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá hệ thống quản lý môi trường nội bộ.

Chương trình đạo tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

Giới thiệu tổng quan về ISO 14001:2015

– Nhận thức về môi trường và các yếu tố

– Các khái niệm

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 – Phần 4: Bối cảnh của tổ chức

4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,

4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý môi trường,

4.4 Hệ thống quản lý môi trường,

Thảo luận về bối cảnh và hệ thống quản lý môi trường.

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 – Phần 5: Sự lãnh đạo

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,

5.2 Chính sách môi trường,

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,

Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết.

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 – Phần 6: Hoạch định

6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,

6.2 Các mục tiêu môi trường và hoạch định để đạt được MTMT,

Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu trong Quản lý môi trường.

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 – Phần 7: Hỗ trợ

7.1 Các nguồn lực,

7.2 Năng lực,

Thảo luận về các nguồn lực cho quản lý môi trường.

7.3 Nhận thức,

7.4 Trao đổi thông tin,

7.5 Thông tin bằng văn bản,

Thảo luận về Nhận thức về quản lý môi trường và Kiểm soát thông tin bằng văn bản.

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 – Phần 8: Thực hiện tác nghiệp

8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,

8.2 Chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp,

Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp – chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 – Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,

9.2 Đánh giá nội bộ,

9.3 Xem xét của lãnh đạo,

Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

Diễn giải và phân tích ISO 14001:2015 – Phần 10: Cải tiến

10.1 Khái quát,

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,

10.3 Cải tiến liên tục.

Tổng quan về tích hợp hệ thống quản lý: nguyên tắc và phương pháp thực hiện

Lập kế hoạch đánh giá nội bộ

– Mục đích và các yêu cầu đối với kế hoạch đánh giá nội bộ,

– Cơ sở và phương pháp lập kế hoạch đánh giá nội bộ,

– Bài tập thảo luận – Lập kế hoạch đánh giá nội bộ.

Chuẩn bị đánh giá nội bộ

– Mục đích và các yêu cầu đối với việc chuẩn bị đánh giá nội bộ,

– Lập chương trình đánh giá nội bộ,

– Chuẩn bị câu hỏi đánh giá,

– Bài tập thảo luận – Lập chương trình và câu hỏi đánh giá nội bộ

Thực hiện và báo cáo đánh giá nội bộ

– Mục đích và các yêu cầu với việc thực hiện đánh giá nội bộ,

– Lấy mẫu thông tin và đánh giá bằng chứng đánh giá,

– Bài tập thảo luận – Thực hành thu thập thông tin và quản lý “vết đánh giá”.

– Phân loại các phát hiện đánh giá,

– Lập báo cáo sự không phù hợp và báo cáo đánh giá nội bộ,

– Bài tập thảo luận – Xem xét tình huống và báo cáo sự không phù hợp

Theo dõi các hoạt động tiếp theo

– Các yêu cầu với việc thực hiện hành động tiếp theo cho các phát hiện đánh giá,

– Xem xét hoạt động đánh giá nội bộ,

– Bài tập thảo luận – Xem xét và đóng các báo cáo sự không phù hợp

Thực hành đánh giá nội bộ

– Hướng dẫn thực hành tình huống đánh giá nội bộ,

– Báo cáo thực tập đánh giá nội bộ,

– Tổng kết và đánh giá việc thực tập đánh giá nội bộ.

Làm bài kiểm tra cuối khóa làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ

Tổng kết & Đánh giá khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 14001:2015